Page 1 - Прайс-лист Dentium
P. 1

-
                     Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 05.02.2020 г. Актуальные цены узнавать по приведенным контактным данным.
 Öåíû óêàçàíû â äîëëàðàõ Ñ.Ø.À. Îïëàòà â ðóáëÿõ ïî êóðñó ÖÁ íà äåíü ïîêóïêè + 3%
 Ïîñëåäíèé ïåðåñìîòð öåí è àññîðòèìåíòà: 20/01/2012. Îðèãèíàëüíàÿ âåðñèÿ PRODUCT CATALOG SIPC-1112 Rev.2
 Êîíòàêòíîå ëèöî / êëèíèêà
 Òåëåôîí
 Àäðåñ
 E-mail
 www.tradeimplant.ru
 Êîìïîíåíòû è èíñòðóìåíòû äëÿ îðòîïåäèè
 Ñëåïî÷íûé òðàíñôåð
 Ñëåïî÷íûé òðàíñôåð
 Êîìáèíèðîâàííûé àáàòìåíò
 Äâîéíîé àáàòìåíò
 äëÿ îòêðûòîé ëîæêè
 äëÿ çàêðûòîé ëîæêè
 Ø A
 Ø A
 H
 Артикул
 Цена
 Артикул

 1.5
 1.5
 5.5
 5.5
 4.0
 62.00
 Высота десны H
 17
 15
 DTF 40 15 HL
 H
 21
 DPU 40 15 HL
 58.00
 11
 DTF 40 11 NL
 58.00
 17
 DPU 40 11 NL
 15
 DTF 40 15 NL
 Цена
 Цена
 Артикул
 Артикул
 H
 H
 21
 DPU 40 15 NL
 Ø 4.5
 Длинные Ø A Высота десны H Ðåêâèçèòû çàêàç÷èêà Высота десны H Ø 4.0 H 11 DTF 40 11 HL Цена H  Ø 4.0 DPU 40 11 HL 62.00   www.tradeimplant.ru
 Ø 4.5 Ø 4.5
 Ø 4.5 1.0 DAB 45 10 HL 78.00 11 DTF 45 11 HL 62.00
 DAB 45 10 NL
 1.0 CAB 45 10 L 58.00 15 DTF 45 15 HL
 1.5 DAB 45 15 HL 17 DPU 45 11 HL 62.00
 1.5 CAB 45 15 L
 DAB 45 15 NL
 2.5 CAB 45 25 L 21 DPU 45 15 HL
 2.5 DAB 45 25 HL 11 DTF 45 11 NL 58.00
 3.5 CAB 45 35 L                    -
 DAB 45 25 NL 15 DTF 45 15 NL www.tradeimplant.ru
 4.5 CAB 45 45 L 3.5 DAB 45 35 HL 17 DPU 45 11 NL 58.00
 5.5 CAB 45 55 L DAB 45 35 NL Ø 5.5 21 DPU 45 15 NL Цены указаны в рублях по курсу ЦБ +3% на 05.02.2020 г. Актуальные цены узнавать по приведенным контактным данным.
 4.5 DAB 45 45 HL
 Ø 5.5 DAB 45 45 NL 11 DTF 55 11 HL 62.00 Ø 5.5
 15 DTF 55 15 HL
 1.5 CAB 55 15 L 58.00 5.5 DAB 45 55 HL
 DAB 45 55 NL 17 62.00
 2.5 CAB 55 25 L DPU 55 11 HL
 3.5 CAB 55 35 L Ø 5.5 11 DTF 55 11 NL 58.00 21 DPU 55 15 HL
 4.5 CAB 55 45 L 15 DTF 55 15 NL
 1.5 DAB 55 15 HL 78.00
 5.5 CAB 55 55 L DAB 55 15 NL Ø 6.5 17 DPU 55 11 NL 58.00 «    » $    98 010.00 ₽
 2.5 DAB 55 25 HL 21 DPU 55 15 NL
 Ø 6.5 DAB 55 25 NL 11 DTF 65 11 HL 62.00
 15 DTF 65 15 HL
 3.5 DAB 55 35 HL Ø 6.5
 1.5 CAB 65 15 L 58.00
 DAB 55 35 NL
 2.5 CAB 65 25 L 15             15
 4.5 DAB 55 45 HL
 3.5 CAB 65 35 L 11 DTF 65 11 NL 58.00 17 DPU 65 11 HL 62.00
 DAB 55 45 NL
 4.5 CAB 65 45 L 15 DTF 65 15 NL 21 DPU 65 15 HL
 5.5 DAB 55 55 HL      +            +
 5.5 CAB 65 55 L
 DAB 55 55 NL
 Ôèêñèðóþùèé âèíò
 Короткие Ø 6.5 17 DPU 65 11 NL 58.00
 21 DPU 65 15 NL
 Ø 4.5 1.5 DAB 65 15 HL 78.00 14 / 18 Короткий DTS 11 21.00
 1.0 CAB 45 10 SL 58.00 DAB 65 15 NL Длинный DTS 15 Ôèêñèðóþùèé âèíò
 2.5 DAB 65 25 HL
 1.5 CAB 45 15 SL Покупаете 15 имплантатов и 15 заглушек ($ 1 500)
 DAB 65 25 NL
 2.5 CAB 45 25 SL 23 / 27
 3.5 DAB 65 35 HL Короткий DPS 11 21.00
 3.5 CAB 45 35 SL
 DAB 65 35 NL Длинный DPS 15 и получаете хирургический набор Implan um/SuperLine В ПОДАРОК!
 4.5 CAB 45 45 SL Âðåìåííûé àáàòìåíò
 4.5 DAB 65 45 HL
 5.5 CAB 45 55 SL
 DAB 65 45 NL Пластмасса
 5.5 DAB 65 55 HL Âðåìåííûé àáàòìåíò
 Ø 5.5 Ø A
 DAB 65 55 NL
 1.5 CAB 55 15 SL 58.00 Титан
 Ôèêñèðóþùèé âèíò «       » $    225 430.00 ₽
 2.5 CAB 55 25 SL 8.0 Ø A
 3.5 CAB 55 35 SL Высота
 ASC 20 45 12.50 десны H
 4.5 CAB 55 45 SL 10.0
 5.5 CAB 55 55 SL                                         ОПТИКА
 Çàæèâëÿþùèé êîëïà÷îê Высота 15  15                                70 H/см
 десны H
 Ø 6.5 Ø 4.5 CCC 45 L 4.00 H Артикул Цена             6х10
 6.7                                       10х20
 1.5 CAB 65 15 SL 58.00 Ø 5.5 CCC 55 L                  +
 Ø 6.5 CCC 65 L Ø 4.5 H Артикул Цена + +           +           +
 2.5 CAB 65 25 SL
 5    15.00 2.0 RAB 45 20 PHL 43.00
 3.5 CAB 65 35 SL
 2.0 RAB 45 20 PNL
 4.5 CAB 65 45 SL Ñ ìåõàíèçìîì "çàù¸ëêè" Ø 4.5 Титан Gr4
 5.5 CAB 65 55 SL Êîðîòêèé Ø 5.5 1.0 RAB 45 TH 62.00
 Ø 4.5 CCC 45 CS 4.00 2.0 RAB 55 20 PHL 1.0 RAB 45 TN 15 имплантатов + 15 заглушек
 Ñëåïî÷íûé êîëïà÷îê 4.8 Ø 5.5 CCC 55 CS 2.0 RAB 55 20 PNL хирургический набор Den um
 Ø 6.5 CCC 65 CS                   Saeshin Traus ( с фиброоптикой )
 Ø 4.5 CIC 45 L 5.00 Äëèííûé Ø 6.5 Ø 4.5 Титан Gr2 Оплачиваете $ 3450 Получаете: набор для консервации лунки
 10.4 Ø 5.5 CIC 55 L Ø 4.5 CCC 45 C 4.00 2.0 RAB 65 20 PHL 1.0 RAB 45 THG (Osteon Collagen 6*10 + мембрана 10*20)
 Ø 6.5 CIC 65 L 6.8 Ø 5.5 CCC 55 C 2.0 RAB 65 20 PNL 1.0 RAB 45 TNG
 Ø 6.5 CCC 65 C
 123007 Ìîñêâà, óë.Ðîçàíîâà, ä.10, ñòð.1. E-mail: trade@implant.ru www.implantium.ru, www.tradeimplant.ru
     «        +» $    300 570.00 ₽
 Îòäåë ïðîäàæ: (495) 649-17-49. Èíôîðìàöèîííûé îòäåë: (495) 638-07-78. Ôàêñ: (495) 941-02-61.
 Ðàñøèôðîâêà ïèêòîãðàìì óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé (íàïðîòèâ ñîîòâåòñòâóþùåãî àðòèêóëà) íà ñòðàíèöå ¹1.
        15        15                       6х10         ОПТИКА
                                                   70 H/см
                                             10х20
                                           +     +
            +       +          +         +
                          15 имплантатов
                          15 заглушек
                          Физиодиспенсер Saeshin Traus (с фиброоптикой)
    Оплачиваете $ 4600 Получаете:        набор для консервации лунки
                          (Osteon Collagen 6*10 + мембрана 10*20) х 3 шт.
                          Ортопедический набор
                          Хирургический набор в подарок!
                   125009, г. Москва Большой Гнездниковский, д. 3
                 info@tradeimplant.ru  tradeimplant.ru  8 (495) 118-76-66
   1   2   3   4   5   6